top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 
 
ติดต่อโรงเรียนสาธิตรามคำแหง
ที่ตั้งโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน

 

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

โทรศัพท์
โทรสาร
อาคารเรียนประถมศึกษา
0-2310-8599
0-2310-8599 กด 1020
อาคารเรียนอนุบาล
0-2310-8599 กด 2022
0-2310-8599 กด 1020

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป โทร. 02 310 8599 กด 1019
ฝ่ายธุรการ โทร. 02 310 8599 กด 1019
ฝ่ายวิชาการ โทร. 02 310 8599 กด 1016
งานทะเบียน โทร. 02 310 8599 กด 1016
ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร. 02 310 8599 กด 1005
   
ฝ่ายธุรการ


 • งานที่ผู้ปกครองมาติดต่อกับบุคคลภายนอกมาติดต่อ
  • ติดต่อสอบถามการรับสมัคร / ระเบียบการเรียน
  • ชำระค่าเทอม / ทำเรื่องยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม
  • ติดต่อเรื่องเบิกเงินประกันภัยนักเรียน
  • ชำระเงินค่าโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
  • ขอทำบัตรรับนักเรียน และชำระเงินค่าทำบัตร (ส่วนรับบัตรให้รับที่ฝ่ายทะเบียน)
 • บุคคลภายนอก / บริษัท ห้างร้าน
  • ติดต่อเสนอราคา หรือติดต่อทางด้านการเงิน (รับเช็ค)
  • ส่งของที่โรงเรียนสั่ง / รับใบสั่ง หรือเซ็นต์เอกสาร
  • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บุคคลภายใน
  • ติดต่อเกี่ยวกับงานบุคคล (ประวัติ / การเซ็นต์ชื่อ / การลากกิจหรือป่วย)
  • งานการเงิน สำหรับเบิกเงินโครงการ / รับเงิน ลงทะเบียน โอที / ขอเบิกเงินจัดซ์อวัสดุ
  • การบัญชี ติดต่อเกี่ยวกับการทำโครงการทั้งหมดของโรงเรียน
  • จัดซื้อ ติดต่อสอบถาม การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
  • พัสดุ เบิกวัสดุของโรงเรียน
  • ธุรการ ออกเลขที่ เอกสาร / ส่งเอกสาร / ส่งข่าวสาร หนังสือให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่
  • และผลิตเอกสารสื่อการสอน / ส่งงานพิมพ์เอกสารต่างๆ
ฝ่ายวิชาการ
 
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • แจ้งนักเรียน ป่วย หรือ ลาไม่มาโรงเรียน
 • สอบถามเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับนักเรียน
อนุบาล (ทุกโครงการ) โทร. 02 310 8599 กด 2022
ประถมศึกษา (ทุกโครงการ) โทร. 02 310 8599 กด 1016
โครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ โทร. 02 310 8599 กด 1016

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 • พฤติกรรมนักเรียน
 • การเจ็บป่วย
 • การหยอดวัคซีน, ฉีดวัคซีน
 • การตรวจสุขภาพต่างๆ
 • สอบถามกิจกรรมต่างฯ ของโรงเรียน
ฝ่ายแนะแนว
 
 • หน่วยแนะแนว
  • แนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียน
  • ติดตามผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
  • แจ้งพฤติกรรมที่ผิดปกติแล้วต้องการให้โรงเรีนช่วยปรับ
 • แนะแนวด้านการศึกษา
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน
E-mail Address :
 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

     ramkidschool@gmail.com

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา