top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

เอกสารคำสั่งของโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
คำสั่งโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557

คำสั่งโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559

เลขที่คำสั่ง
หัวเรื่อง
วันที่จัดกิจกรรม
090/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน

ภาคเรียนที่ 1/2559
089/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสี "หลานพ่อขุนเกมส์"
ประจำปีการศึกษา 2559

ศ.9 กันยายน 2559
088/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนหรรษา"

พ.27 กรกฎาคม 2559
087/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Just Show

ประจำปีการศึกษา 2559
086/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการวิชาการ
หัวข้อ "รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจสิ่งรอบตัว"

ศ.29 กรกฎาคม 2559
085/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "รวมใจภักดิ์
รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายแม่หลวง"

พฤ.11 สิงหาคม 2559
084/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษา

ภาคเรียนที่ 1/2559
082/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนัดพบผู้ปกครอง

ส.20 กรกฎาคม 2559
081/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
ประจำปีการศึกษา 2559
080/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์
ช่วง ก.ค. - ก.ย. 2559
079/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ I Love Writing
ประจำปีการศึกษา 2559
078/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
077/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการอบรมมารยาทไทย
ภาคเรียนที่ 1/2559
076/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา
13 - 15 กรกฎาคม 2559
075/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป. 2-3 อ.5 กรกฎาคม 2559
ป.4-6 พฤ.7 กรกฎาคม 2559
074/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสงบด้วยสติ
ภาคเรียนที่ 1/2559
073/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เรียนรู้การก้าวไปกับ
ประชาธิปไตยในสาธิต
พฤ.30 มิถุนายน 2559
072/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Home Sweet Home
พ.29 มิถุนายน 2559
071/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยอดนักอ่านประจำเดือน
ภาคเรียนที่ 1/2559
070/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
ภาคเรียนที่ 1/2559
069/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ครอบครัวอบอุ่น
ด้ายธรรมะ
18 - 20 กรกฎาคม 2559
068/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ร้านค้าสวัสดิการ
สาธิตรามประถม"
ประจำปีการศึกษา 2559
067/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสถาปนาสูกเสือไทย
ศ.1 กรกฎาคม 2559
065/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการวิชาการ
หัวข้อ "เติบโตสมวัย ห่างไกลยาเสพติด
จ.27 มิถุนายน 2559
063/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู
"บูชาพระคุณครู ผู้สร้างศิษย์"
พฤ.7 กรกฎาคม 2559
060/2559
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์
ภาคเรียนที่ 1/2559
059/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำโครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2559
053/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
พฤ.16 มิถุนายน 2559
052/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2559
051/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ประจำปีการศึกษา 2559
049/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Workshop on
"Creative Activities For Young and Creative Mind
Teacher" (หลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษ)
26 - 27 พฤษภาคม 2559
048/2559
- แต่งตั้งกรรมการเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 1/2559
044/2559
- แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์คู่ชั้น ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
043/2559
- คณะกรราการจัดนักเรียนตามระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
042/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2559
039/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ประจำปี
การศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
038/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปีการศึกษา 2558
037/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการ English Adventure Camp ครั้งที่ 11

25 - 29 เมษายน 2559
036/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ออกแบบการเรียนรู้ สร้างทักษะสู่อนาคตใหม่ : การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

16 - 18 พฤษภาคม 2559
033/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ English Summer
Camp ครั้งที่ 16
1 - 29 เมษายน 2559
030/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ English Adventure
Camp ครั้งที่ 11
1 - 29 เมษายน 2559
025/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การบูรถุงหอม
(โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 2/2558
023/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบตัวนักเรียนใหม่
ประจำ ปีการศึกษา 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559
022/2559
- แต่งตั้นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซ้อมอพยพเหตุจากไฟไหม้
ศ.26 กุมภาพันธ์ 2559
021/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ I Love Writing
เดือนธันวาคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
020/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
ส.27 กุมภาพันธ์ 2559
018/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบไล่ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์
และ 1 - 3 มีนาคม 2559
017/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร "บทบาท
ครูไทยในศตวรรษที่ 21 ก้าวไกลด้วยด้วยหัวใจคุณธรรม"

11 - 13 มีนาคม 2559
015/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Public Speech 2015
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2559
014/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สานสัมพันธ์ฉันมิตร
สาธิตรามประถม"
พฤ.3 มีนาคม 2559
012/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "โลกของหนู
แอบส่องดูจักวาล"
จ.8 กุมภาพันธ์ 2559
010/2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ " 1 ห้องเรียน
1 ผลิตภัณฑ์" ภาคเรียนที่ 2/2558

ศ.5 กุมภาพันธ์ 2559
008/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขัน "Handball
Championship # 3"
25 มกราคม -
5 กุมภาพันธ์ 2559
007/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Young Storyteller
ภาคเรียนที่ 2/2558
003/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2/2558
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2559
002/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์
พิชิตโลกร้อน
2 กุมภาพันธ์ 2559
001/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันพ่อขุนรามคำแหง
อา.17 มกราคม 2559

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา